2021-2022

SKOLARTCITY pre kreativitu v školách a vo verejnom priestore / Erasmus+ KA2

Projekt strategického partnerstva – SKOLARTCITY – realizuje kultúrne centrum Záhrada (SK) v spolupráci so Společností pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. (www.crea-edu.cz) a Udruzenje Skogled (www.skograd.org). 

Hlavným cieľom projektu je prepojiť sektor umeleckej praxe (kreatívny a kultúrny priemysel) a sektor formálneho vzdelávania prostredníctvom posilnenia spolupráce a vytvárania sietí medzi kreatívnymi odborníkmi a odborníčkami, pedagógmi a pedagogičkami a kultúrnymi manažérmi a manažérkami. 

Hmatateľnými výstupmi projektu budú Metodika kreatívneho vzdelávania vo verejnom priestore a Príručka osvedčených postupov. V rámci projektu sa uskutočnia 2 konferencie kreatívneho vzdelávania v Banskej Bystrici a Belehrade a rôzne vzdelávacie aktivity.

Realizované aktivity pomôžu mladým ľuďom získať nielen praktické poznatky v rámci tematických oblastí školských osnov, predmetov a porozumenia vzťahu medzi globálnym a lokálnym, ale aj posilnia ich občianske a sociálne povedomie prostredníctvom nástrojov umenia vo verejnom priestore (napr. performancie, intervencie, digitálne médiá, nové technológie, dizajn a i.). Vďaka účasti na tvorivom procese prípravy a realizácie triednych projektov budú mať lepší prístup k informáciám, pričom ich budú vedieť lepšie kriticky vyhodnocovať a správne používať.

naspäť na všetky projekty