DARUJTE 2 %

Možnosť darovania vašich 2% jednotlivej organizácii je výraznou podporou, ktorá umožňuje väčšie, či menšie zázraky. Fungovanie kultúrneho programu KC Záhrada závisí od rôznych dotačných programov a vašej prítomnosti, bez ktorej by to nemalo význam. Vaša osobná participácia je pre nás nesmierne dôležitá, pretože nám pripomínate prečo sme sa na túto nevyspytateľnú cestu vydali.
Poslaním nášho kultúrneho centra je podporovať rozvoj súčasného a komunitného umenia prostredníctvom organizácie multižánrových kultúrnych akcií (divadlo, tanec, hudba, vernisáže a i.). Organizujeme workshopy, semináre a verejné diskusie na aktuálne témy, ktoré tvoria dôležitú súčasť neformálneho vzdelávania detí a mládeže ako aj širokej verejnosti. Podporujeme prácu začínajúcich i etablovaných umelcov, produkčne sa podieľame na ich autorskej tvorbe. Poskytujeme priestory na festivaly a prezentáciu zahraničných umelcov. Vedieme ľudský a kultúrny dialóg so všetkými, ktorí zdieľajú hodnoty občianskej spoločnosti.


Vďaka Vašej podpore môžeme pomôcť ďalším ľuďom prezentovať ich talent a podieľať sa na rozvoji kultúrneho a spoločenského života v našom meste. Ďakujeme Vám za správne rozhodnutie.


POSTUP PRE ZAMESTNANCOV


Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť sa podáva zamestnávateľovi písomne.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane.

Stiahnite, vytlačte a prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje (je to editovateľné PDF).

Do Vyhlásenia doplňte vypočítanú sumu, ktorú nám chcete poukázať (buď 2 % alebo 3 %, ak ste pracovali ako dobrovoľník).

Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie vami poukázanú sumu.

Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2017 na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu môžete nájsť TU.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:


Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov (PDF)


POZNÁMKY:


Fyzické osoby poukazujú v roku 2016 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3 % z dane. Ak chcete poukázať 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie nemá predpísanú formu. Vystavuje ho organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonali.

Do kolónky ROK sa píše 2016.

Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % (3 %) v náš prospech. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú vašu daň príslušnému daňovému úradu. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy.

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY


Vypočítaje 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (oddiel VIII v type A, oddiel XII v type B).

Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 37954610

Právna forma: nezisková organizácia

Obchodné meno (názov): Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o.

Ulica: Lazovná 252/21, 974 01 Banská Bystrica

Ak chcete, aby sme vedeli, že ste nám práve vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie vami poukázanú sumu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2017) na váš daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu môžete nájsť TU. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

POZNÁMKY:


Fyzické osoby poukazujú v roku 2016 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3 % z dane. Ak chcete poukázať 3 % z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie nemá predpísanú formu. Vystavuje ho organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonali.

Do kolónky ROK sa píše 2016.

IČO sa do kolóniek vypisuje zľava.

Nemáme SID, takže kolónku na SID nechajte prázdnu.

Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % (3 %) v náš prospech. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú vašu daň príslušnému daňovému úradu. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY


Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Vypočítajte si vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR: Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31. marca 2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane. Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31. marca 2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech jedného prijímateľa (IV. časť).

Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 37954610

Právna forma: nezisková organizácia

Obchodné meno (názov): Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o.

Ulica: Lazovná 252/21, 974 01 Banská Bystrica

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla – adresu môžete nájsť TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

POZNÁMKY:


Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1 % (2 %) z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

IČO sa do kolóniek vypisuje zľava.

Nemáme SID, takže kolónku na SID nechajte prázdnu.

ÚDAJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:


Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o.

Nezisková organizácia

Lazovná 252/21, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 37954610


Zdroj: rozhodni.sk