Detail akcie
WorkShow #33
Dátum 18. 9. 2020
do 19. 9. 2020
Čas 10:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Workshop Márty Ladjánszki založený na pripravovanom diele UMARMUNG

Workshop o tom, ako byť v priestore; ako prehĺbiť naše vedomosti v tvorivých procesoch; ako len byť a ako počúvať vnútorné myšlienky nášho vlastného ja. Márta Ladjánszki pracuje čiastočne s improvizáciami prostredníctvom autentického pohybu a rôznej partnerskej práce (aj keď túto časť musíme kvôli nariadeniam súvisiacim s Covid-19 vynechať). Živá hudba je nevyhnutnou súčasťou tohto workshopu. Cvičenia sú založené na výskumných postupoch, ktoré sme použili v pripravovanom diele s názvom UMARMUNG (plánovaná premiéra na jar 2021).

Márta LADJÁNSZKI vyštudovala klasický balet, prácu na gymnastickom aparáte, jazzový a moderný tanec v Budapešti a vo Viedni. V roku 1996 spoluzaložila skupinu súčasného tanečného divadla KOMPmÁNIA, kde pôsobila ako performerka a choreografka zároveň. V roku 2001 vstúpila do občianskeho združenia L1 a odvtedy pôsobí ako jej umelecká zástupkyňa. Ako choreografka a tanečnica na voľnej nohe v Budapešti neustále hľadá príležitosti, ako predstaviť svoju prácu v oblasti súčasného tanca tým, ktorí sú otvorení a zaujímajú sa o jej umelecké diela a postoje k ľudskému telu.
Inšpiráciu nachádza priamo v samotnom tele - transformuje vnútorné myšlienky do viditeľných informácií. Ladjánszki je silno presvedčená o tom, že každý sme iný (nielen fyzicky) a práve o to je náš život bohatší. A toto je dôvodom, prečo v každom svojom diele oslavuje telo.
www.martaatwork.com

Zsolt VARGA je hudobník, skladateľ, multiinštrumentalista, zvukový a pohybový umelec z maďarskej Budapešti. Začínal ako saxofonista hrajúci improvizovanú hudbu s budapeštianskymi MCLoecky a Balvanyos Ensemble a jeho záujem sa čoskoro presunul na vytváranie hudby / zvukov s umelcami a pre umelcov z rôznych oblastí, ako je literatúra, vizuálne a pohybové umenie. Okrem účasti na niekoľkých maďarských projektoch elektronickej a elektroakustickej hudby ako Desert Chaos a Limited Timpani, hrania vo funkovej kapele a free jazzovom big bande McTrippenTrop, sa v posledných rokoch zameriava hlavne na spoluprácu so súčasnou tanečnicou a choreografkou Martou Ladjanszki ako pohybový umelec a skladateľ / hudobník. Od roku 2011 je pán Varga s veľkým potešením predsedom Združenia nezávislých umelcov L1 (www.L1.hu).

Termín: 19.-20. september 2020
Harmonogram:
- sobota: 10:00-13:00, pauza, 15:00-18:00
- nedeľa: 10:00-12:30, pauza, 13:30-16:00

Workshop je otvorený pre tanečných profesionálov ale aj laikov.
So sebou si prineste pero a papier a pohodlné oblečenie!

Účasť na workshope zodpovedne zvážte v závislosti od vášho zdravotného stavu! V prípade jeho zhoršenia po prihlásení, vám bude poplatok za workshop vrátený v plnej výške.

Prihlasovanie: http://eepurl.com/geMjsj
Počet účastníkov je limitovaný!

Z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia

.

[EN]
"Creative workshop led by Marta Ladjanszki based on the upcoming piece UMARMUNG"

A workshop about how to be in space; how to deepen our knowledge in creative processes; how to just be and how to listen to the inner thoughts of our own selves. Márta Ladjánszki is working partly with improvisations through authentic movement and different partner-works (though this last element we have to skip because of the covid19 regulations). In this workshop live music is an essential part of the work.
The exercises are working with the research process which we used for the upcoming piece entitled UMARMUNG (planned premier in 2021 Spring).

Márta LADJÁNSZKI (H) studied classical ballet, gymnastics apparatus work and jazz- and modern dance in Budapest and in Vienna. In 1996 she was the co-founder of KOMPmÁNIA contemporary dance theatre company where Ladjánszki worked both as a performer and co-choreographer. In 2001 she joined the L1 Association and has been acting as its artistic vice-director ever since. Being a freelance choreographer and dancer in Budapest she keeps on seeking opportunities to present her work in the field of contemporary dance to those who are open to and interested in her works of art and her provision for the human body.
Her inspiration comes directly from the body itself and transforms the inner thoughts into visible pieces of information. Ladjánszki firmly believes that we are all different (not only physically) and this makes our lives richer. This is why she celebrates the body in every piece she creates.
www.martaatwork.com

Zsolt VARGA (H) is a musician, composer, multiinstrumentalist, sound and movement artist from Budapest, Hungary. Starting out as a saxophonist playing improvised music with the Budapest based MCLoecky and the Balvanyos Ensemble his interest soon turned into creating music/sounds with and for artists from various fields like literature, visual and movement arts. Besides taking part in several Hungarian electronic and electroacoustic music projects like Desert Chaos and Limited Timpani, playing in a funk band and the free jazz big band McTrippenTrop in the recent years his work mainly concentrates on the collaboration with contemporary dancer and choreographer Marta Ladjanszki as a movement artist and composer/musician. Since 2011 Mr Varga has been the chairman of L1 Independent Artists Association of Public Utility (www.L1.hu) with great pleasure.

Date: 19-20 September 2020
Schedule:
- Saturday: 10:00am-1:00pm, pause, 3:00pm-6:00pm
- Sunday: 10:00am-12:30pm, pause, 1:30pm-4:00pm

The workshop is open for people either with or without a professional dancing career.
Please always have pen and paper with you and wear comfortable clothing!
Consider your participation responsibly in accordance with your actual physical condition. In case of a health decline after the application, we will refund the whole of the attendance fee.

Sign up form here: http://eepurl.com/geMjsj
Number of participants limited!

Supported using public funding by Slovak Arts Council.Zobraziť menej