Detail akcie
Pawel Korbus : Post-optimistické úvahy/work in progress
Dátum 19. 5. 2021
Čas 18:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

== please scroll down for English ==

 

Paweł Korbus sa narodil v poľskom meste Świdnik (1983). Študoval sochu na Univerzite Marie Curie-Skłodowskej v Lubline (2002-2007). Ako vizuálny umelec a performer vo svojej práci využíva inštalácie, živú akciu, videoart a sochu. Je spoluzakladateľom a bývalým hercom divadla Chorea.

 

Prvýkrát Banskú Bystricu navštívil v roku 2016 v rámci rezidenčného programu Vyšehradského fondu (VARP) so svojim umeleckým projektom s názvom “ID – Influence Diagram”. Tentokrát sa do Banskej Bystrice vracia v kontexte jeho doktorandského výskumu na Univerzite v Rzeszówe, aby skúmal Podkarpatský región z rôznych perspektív – historickej, urbanistickej, sociálnej a interkultúrnej. Z pohľadu výskumu predstavuje tento tzv. “Euroregión” križovatku vplyvov z Rumunska, Ukrajiny, Poľska, Česka a Slovenska.

Jeho dlhodobý výskum tohto regiónu sa skladá zo série návštev zvláštnych miest, ktoré umelec nachádza v mestách, dedinách, krajinách, vrátane obľúbených “ne-miest”, ktoré nanovo objavuje, aby nahlodal naše predstavy o pokroku a historickom optimizme. Paweł rád objavuje opustenú mestskú architektúru a skryté miesta, ktoré rezonujú s minulosťou a zároveň odkazujú na súčasnosť a neistú budúcnosť. Prostredníctvom rôznych umeleckých médií (video, performance art, inštalácie) pozoruje a zasahuje vo vybraných miestach v spolupráci s miestnymi umelcami a aktivistami. Svojou prítomnosťou ich následne premieňa na miesta estetickej a intelektuálnej kontemplácie v časoch tzv. post-optimizmu. Z jeho pohľadu tento novovytvorený termín predstavuje éru, v ktorej si človek uvedomuje, že nič už nebude také ako predtým a zároveň nie je jasné, ako to bude ďalej. Nie je isté, či sa dá počítať s pozitívnymi očakávaniami. Dokonalým príkladom na ilustráciu tohto “post-optimistického” paradoxu je aj nedostavaný športový štadión vo Zvolene. Tento “monument” so železobetónovou konštrukciou a opornými stĺpmi je opustený od roku 2004. Svoj bod dovŕšenia však už nikdy nedosiahne, a to napriek veľkým počiatočným investíciám. Dodnes patrí pod Technickú univerzitu vo Zvolene, hoci prebehli pokusy o jeho presun pod správu Banskobystrického samosprávneho kraja s cieľom pokračovať v jeho dostavbe. Veľké plány a optimizmus však upadli do zabudnutia.

Vo svojej prezentácii Paweł Korbus predstaví niekoľko videí, ktoré vytvoril s mladými miestnymi umelcami. Svoje skúsenosti a pozorovania na horeuvedené témy bude zdieľať s prítomným publikom.

 

Koncept, videá a performance: Paweł Korbus

Performeri: Tomáš Laci, Juraj Rafaj

Produkcia: Milan Zvada, Branislav Bosák

 

Podujatie je výstupom Záhradného rezidenčného programu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Univerzita v Rzeszówe.

 

POST-OPTIMISTIC CONTEMPLATIONS

 

Paweł Korbus was born in Świdnik, Poland (1983). He studied sculpture at Marie Curie-Skłodowska University in Lublin (2002-2007). As a visual and performance artist, he uses installations, live action, videos and sculpture in his works. He is a co-founder and former actor of Chorea Theatre.

 

For the first time, he visited Banská Bystrica in 2016 within the Visegrad Art Residency Program (VARP) with his project proposal entitled “ID - Influence Diagram”. This time, he is coming back in the context of his doctoral research supported by the University in Rzeszów to explore The Region of Subcarpathia from various perspectives - historical, urbanistic, social and intercultural. In this view, the so-called “Euroregion” represents an intersection of influences from Romania, Ukraine, Poland, Czech and Slovakia.

His overall long-term research of the region is composed of a series of visits to obscure places found in towns, villages, landscapes, including popular “non-places”, which he re-discovers again in order to challenge the notion of progress and historical optimism. Paweł likes to explore abandoned urban architecture and hidden places, which resonate with the past yet pointing to the present and future uncertainties. By means of different artistic media (videos, performance art, installations), he observes and intervenes in the selected locations in cooperation with local artists and activists, turning them into places of aesthetic and intellectual contemplation in the times of post-optimism. In his view, this newly coined term represents an era, in which one realizes that nothing can be like before and yet it is not clear what will be next. Positive expectations are at stake. As a perfect example to illustrate this “post-optimistic” paradox, he chose a sports stadium in the city of Zvolen, which was never finished. The “monument” with its skeleton construction and concrete pillars has remained abandoned since 2004 and will never reach its point of completion despite large initial investments. It is still owned by Technical University in Zvolen, although there were attempts to place it under administration of the Banská Bystrica self-governing region and continue in construction works. However, huge plans and optimism have fallen into oblivion. 

In his work-in-progress performance, Paweł Korbus will show several videos he produced with young local artists and join the discussion with audience on the above-mentioned topics and concepts.

 

Concept, videos and performance by: Paweł Korbus

Performers: Tomáš Laci, Juraj Rafaj

Production: Milan Zvada, Branislav Bosák

 

Supported using public funding by Slovak Arts Council and University of Rzeszów.