Loading Udalosti

Doprava, mesto a ľudia

doprava-mesto-a-ludia

Diskusia “Doprava, mesto a ľudia” sa bude konať v hlavnej sále Záhrady.

Otázke udržateľnej dopravy (mobility) sa venujeme dlhodobo a systematicky. V spolupráci s Mestom Banská Bystrica (Mesto Banská Bystrica) v súčasnosti realizuje audit dopravy v Banskej Bystrici v zmysle metodiky ADVANCE, ktorého výstupom budú odporúčania pre plánovanie udržateľnej mestskej mobility pre mesto Banská Bystrica. Tie možno použiť ako východisko na prípravu nového plánu udržateľnej mestskej mobility, ktoré pripravuje samospráva v neďalekej budúcnosti.

Rovnako dôležité, ako aktivity formálnych odborníkov a plánovačov, sú stretnutia s obyvateľmi mesta. Tých považujeme za miestnych expertov na dopravu, keďže sa mestom každodenne presúvajú a pohybujú. Preto potrebujeme vedieť ich názory a potreby, ktoré pomôžu identifikovať silné a slabé stránky súčasného stavu rôznych druhov dopravy v Banskej Bystrici.

Projekt je súčasťou národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, financovaného z operačného programu Efektívna verejná správa.

21 marec
streda, 05:00 pm - 07:00 pm

Detaily

  • Začiatok:
    21. marca, 05:00 pm
  • Koniec:
    21. marca, 07:00 pm
  • Kategória: