Terre Promesse – Metropolis

Projekt „Terre Promesse – Metropolis” („Sľúbené zeme”) iniciovala Vysoká divadelná škola Paola Grassiho v Miláne. Je pokračovaním a rozšírením pilotného projektu „Bussole Rotte“ z roku 2016 („Pokazený kompas”), vďaka ktorému nadobudli realizátori metódu, ako pracovať s tímom tvorcov z viacerých krajín pri príprave krátkych dramatických textov a inscenácií, tzv. mikrodrám.

Projekt je podporený v rámci programu EÚ Kreatívna Európa v spolupráci s partnermi z Čiech (Divadlo Continuo z Malovíc) a Rumunska (Vysoká filmová a divadelná škola Il Caragiale z Bukurešti). Súčasťou tvorivého tímu sú aj pridružení členovia z daľších krajín (Nemecko, Španielsko) a inštitúcií – tiež Akadémia umení v Banskej Bystrici (študenti i absolventi). Slovenská časť projektu, ktorá bude realizovaná na jar 2018, s názvom „Sľúbená zem – Metropolis” je spolufinancovaná Fondom na podporu umenia v rámci programu 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility.

Projekt používa divadelný jazyk na prerozprávanie príbehov zo súčasnej meniacej sa spoločnosti. Vychádza z pozorovania reality a reflektuje spoločenské témy, ktoré súvisia s budovaním zdieľanej európskej identity. Projekt je rozdelený do niekoľko realizačných fáz. Hlavným momentom je proces písania a inscenovania pôvodných koprodukčných hier od mladých autorov na tému fenoménu migrácie. Tento proces začína reflexiou o vývoji a premenách mesta pod vplyvom migrácie a jej síl tieto zmeny aktivovať – vrátane spoločenských, antropologických a urbánnych. Tento formát práce prepája divadelný tréning, štúdium súčasných reálií a snahu o nové formy sociálnej inklúzie.

Medzi ďalšie aktivity projektu patria workshopy, rozhovory, podujatia a divadelné predstavenia v konvenčných i netradičných divadelných priestoroch. Tiež vznikne dokumentárny film.

Dramaturgická štruktúra projektu vychádza z dvoch línií: na jednej strane sú to skúsenosti, ktoré umelci z rôznych krajín medzi sebou zdieľajú počas rezidencií, a ktoré vyústia do vzniku nových dramatických foriem; na druhej strane sú to vzťahy medzi migrantami a profesionálmi z rôznych oblastí, ich biografie a príbehy, ktoré zabezpečia dynamiku tvorivého procesu a dialógu.

Kým dramaturgia talianskej časti projektu reflektuje najmä vzťah medzi divadlom a sociologickým výskumom v spolupráci s humanitárnymi centrami, dramaturgický prístup v slovenských reáliách reflektuje viac tunajšie sekundárne aspekty fenoménu migrácie. Ide napríklad o témy: zobrazovanie cudzincov v médiách, politická a nacionalistická rétorika v kontexte verejnej diskusie o iných kultúrach a náboženstvách, propaganda, dehumanizácia jazyka na sociálnych sieťach, „tradičné” hodnoty či otázka miery solidarity a zodpovednosti za podobu Európy.

Cieľmi projektu je podporiť tvorbu a šírenie pôvodných hier, spoluprácu študentov a profesionálov v medzinárodnom prostredí, zvýšiť povedomie verejnosti o fenoméne migrácie, zlepšiť podmienky pre začlenenie a sociálnu inklúziu ľudí z iných krajín a vytvoriť novú sieť európskej umeleckej spolupráce

Viac o projekte na: http://www.fondazionemilano.eu/metropolis/

Slovenský tím projektu:
Milan Zvada, Petra Kovalčíková, Katarína Vozárová, Veronika Burgerová, Svetlana Gaško, Soňa Mäsiarová

Ďalší účastníci:
Adriána Gandžalová, Katarína Gurová, Filip Jekkel, Peter Magurský, Filip Sirotiar (študenti FDU AU), Adam Engler (študent FVU AU)

http://www.embargofestival.sk