2017-2018

Terre Promesse – METROPOLIS / Kreatívna Európa

Hlavným momentom projektu bol proces písania a inscenovania pôvodných koprodukčných hier od mladých autorov na tému fenoménu migrácie tzv. mikrodrám. Medzi ďalšie aktivity projektu patrili workshopy, rozhovory, podujatia a divadelné predstavenia v konvenčných i netradičných divadelných priestoroch. Kým dramaturgia talianskej časti projektu reflektovala najmä vzťah medzi divadlom a sociologickým výskumom v spolupráci s humanitárnymi centrami, dramaturgický prístup v slovenských reáliách reflektoval viac tunajšie sekundárne aspekty fenoménu migrácie. Išlo napríklad o témy: zobrazovanie cudzincov v médiách, politická a nacionalistická rétorika v kontexte verejnej diskusie o iných kultúrach a náboženstvách, propaganda, dehumanizácia jazyka na sociálnych sieťach či otázka miery solidarity a zodpovednosti za podobu Európy.

Cieľmi projektu bolo podporiť tvorbu a šírenie pôvodných hier, spoluprácu študentov a profesionálov v medzinárodnom prostredí, zvýšiť povedomie verejnosti o fenoméne migrácie, zlepšiť podmienky pre začlenenie a sociálnu inklúziu ľudí z iných krajín a vytvoriť novú sieť európskej umeleckej spolupráce.


Viac o projekte sa dočítate v štúdii: Projekt “Zasľúbená zem” – Tvorivá divadelná reflexia fenoménu migrácie v európskom kontexte
http://www.culturologicaslovaca.ff.ukf.sk/images/No3/Zvada_Projekt.pdf

http://www.fondazionemilano.eu/metropolis/
Projekt „Zasľúbené zeme” iniciovala Vysoká divadelná škola Paola Grassiho v Miláne a bol podporený v rámci programu EÚ Kreatívna Európa v spolupráci s partnermi z Čiech (Divadlo Continuo z Malovíc) a Rumunska (Vysoká filmová a divadelná škola Il Caragiale z Bukurešti). Záhrada v rámci projektu spolupracovala so študentmi a študentkami Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystric. Slovenská časť projektu, ktorá bola realizovaná na jar 2018 bola spolufinancovaná Fondom na podporu umenia v rámci programu 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility.

naspäť na všetky projekty