Jatun Risba: BE-COMING COW (2020)

'Be-coming Cow' ide po stopách toho, čo sa vytratilo, alebo na čo sa zabudlo v procese domestifikácie.

 

Be-coming Cow
znamená nájsť v sebe tú časť, ktorá nie je z ľudskej ríše...

Be-coming Cow
znamená byť a uvoľniť sa: žiť fluidne, otvorene, nespútane...

Be-coming Cow
znamená žiť vo vytržení momentu
a zároveň sa starať o druhých tak,
ako o seba samého.
(...)
Koho milujeme?
Prečo milujeme?
Ako milujeme?
(...)
Kravy dobre vedia,
že žiadnych druhých niet.

 

'Be-coming Cow’ je autorským projektom Jatun Risba. Je výsledkom výskumu, ktorý prebehol v spolupráci s Adamom Englerom počas umeleckej rezidencie v produkcii kultúrneho centra Záhrada koncom leta 2020. Tentokrát umelci strávili tri dni s dvomi kravami za účelom pozorovať ich návyky, správanie a pohyby – Hildou a Lindou z oblasti Zaježová-Dolinky. Pristúpili k nim spôsobom, aby sa mohli od nich niečo naučiť. Risba sa pokúsila svoje vedomie rozšíriť za hranice ľudského rodu (resp. pojmu rodiny) smerom k rodu/rodine zvierat (živočíchov) – a stať sa kravou.

 

Takáto výmena rolí stavia majstra chovateľa, ľudskú bytosť, do pozície toho, kto sa učí, ako sa stať kravou. Zmena perspektívy v tomto prípade vyvoláva otázky o ľudskej spriaznenosti so zvieratami. Hybnou silou človeka v snahe spriateliť sa s kravou bola otázka: „Čo sa vieme naučiť od kravy, keď k nej pristúpime s úctou a láskavosťou?“

Táto práca je súčasťou dlhodobého umeleckého výskumu autorky s názvom „Ako sa stať Ki(n)“ (prekl. „príbuzným/rodinou“), v rámci ktorého sa snaží „zblížiť“ s inými formami života.  Počas performancie 'Be-coming Cow' v teréne (za prítomnosti kravy a pozorovateľa Adama Englera, ktorý celý proces dokumentoval), Risba zdieľala životný priestor (kravín, stodola, polia...) v „príbuznosti“ s kravami ako jedna z nich (kyborg).  Z rezidencie vzniklo 20-minútové video, ktoré je možné získať na vyžiadanie. Prístup k celému videu je povolený výlučne na profesionálne účely. V prípade záujmu nás kontaktuje prostredníctvom emailu na jatun bodka risba na gmail bodka com.

'BE-COMING COW' - An Agro Video Sculpture by and with Jatun Risba

Trailerhttps://vimeo.com/463380779

 

 

PRODUKCIA
Autorka: Jatun Risba. https://jatunrisba.com/
Video a strih: Adam Engler
Video postprodukcia: Franco G. Livera
Vďaka patrí Ivanovi Vikárovi a jeho rodine, Milanovi Zvadovi a kultúrnemu centru Záhrada.

Preložené do slovenčiny z https://jatunrisba.com/be-coming-cow-2020/

 

„BE-COMING COW“ je súčasťou Záhradného rezidenčného programu 2020, podporeného z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. 

 

Jatun Risba: BE-COMING COW (2020)

'Be-coming Cow' smells out what has been erased and forgotten in the process of domestication.

 

Be-coming Cow
means embracing the non-human part in oneself …

Be-coming Cow
means being and coming undone: fluid, open-ended, unbounded …

Be-coming Cow
means living in the rapture of now
whereas taking care of others
is taking care of oneself.
(...)
Who do we love?
Why do we love?
How do we love?
(...)
Cows know that
there are no others.

 

'Be-coming Cow’ is a project of Jatun Risba which emerged out of a field research undertaken in collaboration with artist Adam Engler during an art residency at the Cultural Centre  Záhrada (“Garden”) in Slovakia in the end of Summer 2020. In this time, the artists spent three days with two cows - Hilda and Linda - in Zaježová-Dolinky for the sake of observing cow’s habits, behaviour and movements. By approaching domesticated cattle as potential teachers, Risba was looking to expand human consciousness to a more-than-human domain in order to become a cow and an animal kin.

Such role reversal brings the master breeder, the human, into the position of be-coming a cow learner. The emerging shift of perspective aims to provoke questions and challenge the human rapport with animals. The question “What teachings can a cow unfold when approached with appreciation and kindness?”, was the driving force behind this human-cow befriending.

This work is part of the artist’s long-term inquiry ‘Be-coming Ki(n)’ which engages in an artistic activity of “growing kin” with other forms of life. During the 'Be-coming Cow' field performance (for cows and one observer: Adam Engler who followed and documented the process), Risba shared kin living space (stable, barn, fields ...) together with cows, corresponding with them as a (cyborg) cow among cows.

At the end of the residency, a 20 min long video of the Be-coming Cow experience was realized and is available upon request only. Access to the full video is limited strictly for professional purposes. Expression of interest can be submitted via email to jatun dot risba at gmail dot com.

 

'BE-COMING COW' - An Agro Video Sculpture by and with Jatun Risba

Trailerhttps://vimeo.com/463380779

 

CREDITS
A work by and with Jatun Risba. https://jatunrisba.com/
Video footage and editing: Adam Engler
Video Postproduction: Franco G. Livera
With thanks to Ivan Vikár and his family, Milan Zvada and the Záhrada Cultural Center.

Taken from: https://jatunrisba.com/be-coming-cow-2020/

 

„BE-COMING COW“ is part of the Záhrada Residence Programme 2020, supported using public funding by Slovak Arts Council.