Detail akcie
threeiscompany & Jaro Viňarský: IHOPEIWILL (SK/CZ/DE)
Dátum 2. 5. 2024
Čas 19:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

english below

Ako si predstavujeme budúcnosť nielen pre seba, ale aj pre naše vnúčatá? V čo dúfame a čo pre nich chceme vytvoriť? Môžu sa naše nádeje naplniť?

IHOPEIWILL sa dotýka našej kolektívnej budúcnosti na pozadí súčasného politického napätia a prehlbujúcej sa klimatickej krízy. Vyjadruje pocit očakávania a nádeje napriek globálne prevládajúcim pocitom strachu a veľkej neistoty.

IHOPEIWILL je dielo, ktoré prepája fyzickú performanciu, zvukový dizajn a vizuálnu inštaláciu. Každé z týchto médií funguje nezávisle jedno vedľa druhého a zároveň v synergii, čím spoločne vytvárajú organický celok.

Inšpiráciou pre tvorbu boli rozhovory s ľuďmi, v ktorých nás zaujímala optika osobného rodinného prostredia a vzťahov naprieč generáciami. Akú máme predstavu o budúcnosti nielen pre nás, ale aj pre generácie po nás? Aký svet im želáme a čo pre naplnenie týchto želaní môžeme či chceme urobiť?

IHOPEIWILL sa tak stáva umeleckou reflexiou súčasnej trajektórie spoločnosti a našej zodpovednosti voči budúcim generáciám.

Predstavenie vytvorili: threeiscompany v spolupráci s Jarom Viňarským
Scénografia: threeiscompany
Performance: Soňa Ferienčíková
Zvuk: Alexandra Timpau, Sára Vondrášková
Tvorba vizuálneho obsahu: Maria Júdová Tichá
Svetelný dizajn a technická podpora: Ints Plavnieks
Videografia pre inštaláciu: Richard Chomo
Produkcia: BOD.Y oz (Soňa Ferienčíková, Zuzana Frištiková, Romana Packová)
Výkonná produkcia & PR: Romana Packová
Kreatívny producent: Dirk Förster

Hlavný finančný partner: Fond na podporu umenia
Finanční partneri: Nadácia ZSE, EFFEA
Koproducenti: KoresponDance, NuDanceFest, Tanec Praha / PONEC – divadlo pro tanec, Theaterfestival Schwindelfrei, Záhrada CNK
Partneri: Telocvičňa – Rezidenčné centrum pre tanec / PlaST – Platforma pre súčasný tanec, Cinetica

Rezidenciu IHOPEIWILL podporuje Európsky festivalový fond pre začínajúcich umelcov – EFFEA, iniciatíva Európskej asociácie festivalov (EFA), spolufinancovaná Európskou úniou.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Respondenti z rozhovorov:
Agi Ferienčíková, Andrea la Rose, Anna Biháryová, David Tišer, Gabriela Šallayová, Hale Doganci, Marek Keveš, Markus Huber, Ronny Zangenberg, Samuel Černý, Václav Šíma, Yara Abu Aataya

Špeciálne poďakovanie:
Antónia Tomalová, Christophe Henri Laurent, Gabriela Tomášková, Giseli Polávka Borduchi, Marcela Záchenská, Kubo Horničák, Lukáš Bobalík, Lukáš Kubičina, Mária Kačeriaková, Maťo Urban, Milan Sláma, Norbert Čabala, Peter Tichý
____________________________________________________________________

What do we envision for the future, not only for ourselves, but for the generations after us? What kind of world do we wish for them and what can we do to fulfill those wishes?

IHOPEIWILL touches on our collective future against the backdrop of current political tensions and the deepening climate crisis.. It conveys a sense of expectation and hope despite the globally prevailing feelings of fear and great uncertainty.

IHOPEIWILL is an event that connects physical performance, sound design and visual installation. Each of these media works independently one next to the other and at the same time in synergy, which together create an organic whole.

The inspiration for the creation came from conversations with people in which we were interested in the optics of personal family environment and relationships across generations.

IHOPEIWILL thus becomes an artistic reflection of the current trajectory of society and our responsibility towards future generations.

Team
created by: threeiscompany in collaboration with Jaro Viňarský
set design: threeiscompany
performance: Soňa Ferienčíková
sound: Never Sol, Alexandra Timpau
visual content creator: Maria Júdová Tichá
light design and technical support: Ints Plavnieks
videography for installation: Richard Chomo
produced by: BOD.Y ngo (Soňa Ferienčíková, Zuzana Frištiková, Romana Packová)
executive production, PR: Romana Packová
creative producer: Dirk Förster

Partners
main financial partner: Slovak Arts Council
financial partners: ZSE foundation, EFFEA
co-producers: KoresponDance, NuDanceFest, Tanec Praha / PONEC - dance venue, Theaterfestival Schwindelfrei, Záhrada CNK
partners: Telocvicna - Dance Residency Center / PlaST - Slovak Contemporary Dance Platform, Cinetica

The IHOPEIWILL residency is supported by the European Festivals Fund for Emerging Artists – EFFEA, an initiative of the European Festivals Association (EFA), co-funded by the European Union.
Supported using public funding by Slovak Arts Council.

Interview respondents
Agi Ferienčíková, Andrea la Rose, Anna Biháryová, David Tišer, Gabriela Šallayová, Hale Doganci, Marek Keveš, Markus Hubr, Ronny Zangenberg, Samuel Černý, Václav Šíma, Yara Abu Aataya

Special thanks
Antónia Tomalová, Christophe Henri Laurent, Gabriela Tomášková, Giseli Polávka Borduchi, Marcela Záchenská, Kubo Horničák, Lukáš Bobalík, Lukáš Kubičina, Mária Kačeriaková, Maťo Urban, Milan Sláma, Norbert Čabala, Peter Tichý