Detail akcie
NO ON / perrformatívny koncert
Dátum 7. 7. 2021
Čas 20:00
Miesto Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

NO ON je organický tvorivý proces. Je to performatívny koncert, tanec bez choreografie, hudba bez nôt. Existuje v určenom priestore a danom čase, nesebecky ponúka spektrum obrazov, tónov, pohybov, svetelných tokov, emócií, inšpirácií.
V priestore ste prítomní vy a veci rôznych tvarov, funkcií. A Barbora s Jurajom, tí sú vodičmi, ktorí všetko prepájajú.
Diváci prichádzajú, vyberajú si miesto, usádzajú sa a objekty rezonujú na základe ich pohybov i pocitov. Všetko v priestore obteká hudba a pohyb. Tekutosť môže byť voľným
okom nepovšimnutá, ale môže v nás aj explodovať. Úloha vodičov je, aby cez nich všetko prešlo, zarezonovalo. Ak cítia potenciál vo vzniknutej rezonancii, usmernia ju či transformujú, ponoria sa do svojej fantázie, a tým vytvárajú v priestore hutnú hmotu. Táto
hmota v skutočnosti vzniká na základe spoločného bytia v miestnosti.
Po performatívnom koncerte bude nasledovať neformálna diskusia.

Účinkujú: Barbora Janáková, Juraj Čech
Koncept: Barbora Janáková
Dramaturgia: Katarína K. Cvečková
Vizuál: Laura Štorcelová
Performatívny mentoring: Peter Šavel
Hudobný mentoring: Marián Zavarský
Fotografia plagátu: Nina Pacherová
Video bulletin: Dorota Vlnová
Grafický dizajn plagátu a bulletinu: Ivana Kleinová
Výroba kostýmu: B.C.M. FASHION STYLE s.r.o.
Produkcia: mimoOs, o.z.
Odporúčaný vek 15+
Vstupné: dobrovoľné
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partnerom projektu sú Bratislavský samosprávny kraj, mimoOs o.z., TICHO a spol.
Rezidencia Stanica Žilina Záriečie.

NO ON
Performative concert
NO ON is an organic creative process. It is a performative concert, dance without
choreography, music without a score. It exists in the dedicated space and time, selflessly offering a spectrum of images, tones, movements, light steps, emotions and inspirations. Present in the space are YOU, together with objects of different shapes and with various
functions. And Barbora and Juraj, who are the energetic conductors connecting everything. The spectators are arriving, choosing a spot, sitting down and objects begin to resonate with
their movements and feelings. All in the space is washed over by music and movement. Though this fluidity can perhaps not be perceived with a naked eye, it can surely be exploding within us. The role of the energetic conductors is to let all these vibrations pass through them, resonating. If they feel a potential in the established resonance, they navigate or transform, dive deep into their own fantasy and through this create a tangible matter in the
space. This matter that is in reality born from the togetherness in the room.
The performative concert will be followed with an informal discussion.

Performance: Barbora Janáková, Juraj Čech
Concept: Barbora Janáková
Dramaturgy: Katarína Cvečková
Visual: Laura Štorcelová
Performative mentoring: Peter Šavel
Music Mentoring: Marián Zavarský

Photo of poster: Nina Pacherová
Video bulletin: Dorota Vlnová
Graphic design of poster and bulletin: Ivana Kleinová
Tailoring: B.C.M. FASHION STYLE s.r.o.
Production: mimoOs, o.z.

Recommended age: 15+
Entrance fee: willingly
Supported using public funding by Slovak Arts Council.
Partners of the project are: Bratislavský samosprávny kraj, mimoOs o.z., TICHO a spol.
Residence: Stanica Žilina Záriečie